Litografiska Akademins logotype.

Åter till Kollektivverkstaden.

Kollektivverkstaden

Litografins historia:

  Den litografiska tryckmetoden uppfanns
av tysken Alois Senefelder på 1790-talet.

Metoden, som baserar sig på det faktum
att fett och vatten stöter ifrån varandra, 
blev genom sin enkelhet och sina möjlig-
heter att billigt framställa stora upplagor, 
snabbt mycket populär. Redan på 1810-
talet tillämpades metoden i Sverige.

Med uppfinningen av litografin öppnades
möjligheten att utveckla ett modernt infor-
mationssamhälle. Metoden erbjöd lösning-
en på problemet att snabbt, billigt och 
enkelt kunna massproducera skriven in-
formation och bildinformation. För den 
framväxande tidningsbranschen var detta 
en grundförutsättning.

Mycket tidigt upptäckte också konstnär-
erna vilken potential som rymdes i litografin. 
Till skillnad mot tidigare grafiska metoder 
blev det nu möjligt att omsätta måleriets 
kvaliteter till grafiska upplagor.Konstnärer 
som tidigt arbetade med litografi var t.ex. 
Goya, Delacroix och Toulouse-Lautrec.

Den tryckbärare som ursprungligen an-
vändes var sten. Benämningen litografi 
kommer från grekiskans litho=sten och 
grafein=skriva, dvs. skriva på sten. Den 
sten det handlar om är den speciella kalk-
sten som finns i trakten av Solnhofen i 
södra Tyskland och i bergsmassivet 
Cevennerna i södra Frankrike. Det som 
gör kalkstenen i dessa områden så spec-
iell är att den är extremt hård eller kompakt, 
vilket gör att den klarar trycket i pressen 
utan att spricka. Dessutom har den för-
mågan att hålla fukt länge och är också 
extremt mottaglig för fett, egenskaper som 
är helt nödvändiga för en litografisk tryck-
bärare.

Plåt som tryckbärare blev tidigt ett alternativ 
till den tunga stenen. Redan Senefelder 
använde sig av zinkplåt för att framställa lito-
grafier och senare kom också aluminiumplåt 
till användning. Genom att låta en gummivals 
passera över tryck bäraren, fånga upp trycket 
och sedan lägga över det på tryckpapperet, 
kunde man arbeta rättvänt. Det direkta trycket 
blir ju alltid spegelvänt. Därmed hade man 
uppfunnit offset-trycket. Genom att låta tryck-
bärare, gummivals och tryckpapper rotera mot 
varandra hade man uppfunnit rotationsoffset-
trycket och denna metod är ännu i dag den 
kom mersiellt mest använda tryckmetoden.

De flesta av 1900-talets stora konstnärer 
har prövat på det litografiska uttrycksmedlet. 
Man kan nämna namn som Picasso, Chagalle, 
Miró och Legér. New York skolans konstnärer, 
t.ex Jackson Pollok , liksom popkonstnärerna, 
exempelvis Andy Warhol, var mycket flitiga att 
använda sig av litografin.

I Sverige insåg Konstfrämjandet, under senare 
hälften av 1900-talet, att litografin är en ypperlig 
konstform för att sprida god konst till ett rimligt 
pris.

 

Uppåtpil Till början av dokumentet

 

Bild på Alois Senefelder.
Heinrich Ott. Porträtt av Alois Senefelder.
Litografi. Tidigt 1800-tal. Philadelphia
Museum of Art.

 

 

Bild på tidig stentryckspress.
Litografisk tryckpress uppfunnen av 
Alois Senefelder. (Från Senefelders bok
" A complete course of Lithography").

 

 

Bild på tryckbud med litosten.
Tryckbud på väg med sten till tryckeri.
(Från Senefelders bok " A complete
course of Lithography").

 
 

Ansvarig för informationen: Lars Lundqvist, Litografiska Akademin.
Besöksadress: Konstlitografiska verkstaden, Vulcanön, 522 34 TIDAHOLM
Tele: 0502 - 143 34/126 06. Fax: 0502 - 124 85. E-post: lito@helliden.fhsk.se

Denna webplats bör ses i upplösning 800 x 600. 
Webdesign: Tom Johansson, Tidaholm.